Mia Farrow Quote

I found real fulfillment through my children and through adopting special needs kids.
~Mia Farrow