Sophia Loren Quote

Everything you see I owe to spaghetti.
~Sophia Loren